ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่       

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
ว่าด้วยแบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๔
 
****************************
 
          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๑)(๒) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับความตามข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
          ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ว่าด้วยแบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๔”
          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
          ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามระเบียบนี้
          ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
          “ องค์การบริหารส่วนตำบล หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
          “ กองทุน หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ
          “ กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
          “ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
          “ คณะทำงาน” หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วงเหลือการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
          “ สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม
          “ หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
          “ สถานบริการทางเลือก” หมายความว่า สถานบริการของเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน หรือสถานบริการเอกชนอื่น ๆ
         
 
          “ กลุ่ม/องค์กรประชาชน” หมายความว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่         ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และหมายความรวมถึง กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในสถานการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
          “ เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ทดรองจ่ายให้แก่หน่วยบริการ สถานบริการอื่น สถานบริการทางเลือก หรือกลุ่ม / องค์กรประชาชน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 
          “ พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการและบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
          “กองพัสดุ” หมายความว่า การซื้อ การจ้าง การจัดทำเอง การเช่า การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
 
หมวดที่๑
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
-------------------------------------------
 
          ข้อ ๕ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
          ข้อ ๖ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
          ข้อ ๗ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
          ข้อ ๘ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปี งบประมาณนั้น และกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย
          ข้อ ๙ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง
 
หมวดที่ ๒
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
--------------------------
 
          ข้อ ๑๐ สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑)     มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือขึ้นทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
(๒)     เป็นผู้พร้อมที่จะปฎิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
-------------------------------------
 
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนใหญ่ ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่                           เป็นประธานกรรมกร
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน                               เป็นรองประธาน
(๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ที่สภาฯมอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งในพื้นที่                            เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทน อสม. ที่คัดเลิกกันเอง จำนวน คน                        เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนประชาชนในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ ที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๗ คน
                                                                             เป็นกรรมการ
(๗)     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่นายก อบต.มอบหมาย
                                                                             เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้สาธารณสุขอำเภอคง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
          การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่จัดประชุมเพื่อให้บุคคลแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเอง ด้วยวิธีการที่สมควร เพื่อให้ได้กรรมการตามจำนวนที่กำหนด
          การคัดเลือกกรรมการตาม (๒) ให้กรรมการตามข้อ (๑) และ (๓) - (๗) ประชุมคัดเลือกผู้ทรง คุณวุฒิในพื้นที่ซึ่งมีความสามารถและมีผู้เคารพนับถือเป็นที่ยอมรับของพื้นที่ จำนวน ๒ คน โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
          ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อไป
          ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหมวดที่๑ (ข้อ๕-๙) 
          (๒) รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
          (๓) ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
          (๔) จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
          (๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานการรับจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อนำเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
          (๖) จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
          
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๑ (๒)(๕) และ(๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ ๑๓ อยู่ในตำแหน่งครบวาระสองปีหรือพ้นจากตำแหน่ง แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพใหม่ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ครบวาระหรือพ้นจากตำแห่ง อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
          ข้อ ๑๕ เมื่อตำแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๑๑ (๒)(๕) และ (๖) ว่างลงเพราะเหตุใดนอกจากครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
          ในกรณีประธานกรรมการ ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ) หมดวาระให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ประธานและรองประธานหมดวาระพร้อมกันให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพแทน และหากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีการโอน(ย้าย)ให้ผู้ทำหน้าที่รักษาการปลัดทำหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
          ในกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำแหน่งที่ว่างลง
          ข้อ ๑๖ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตามข้อ ๑๑ และกรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๑๑ (๒)(๕) และ(๖) พ้นจากตำแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้
          (๑) ครบกำหนดตามวาระ
          (๒) ตาย
          (๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
          (๔) ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
          (๕) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
          (๖) พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
          (๗) ต้องโทษจำคุกฐานกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระทำความผิดลหุโทษหรือกระทำความผิดโดยปะมาท
          (๘) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
          (๙) เป็นบุคคลล้มละลาย
          (๑๐) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ ๑๑ (๑)-(๗)
          (๑๑) โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
          ข้อ ๑๗ ให้มีการประคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม
          ข้อ ๑๘ มีระเบียบวาระในการประชุมและในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น
ข้อ ๑๙ มติที่ประชุมให้ใช้ฉันทามติ (ความเห็นพร้อม) เป็นเกณฑ์มากกว่าการตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมากบังคับ หรืออาจจะใช้มติที่ประชุมเสียงข้างมากก็ได้ การลงมติให้กระทำโดยเปิดเผยหรือวิธีลับทั้งนี้ให้เป็นไป 
ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง ซึ่งถือเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
          ข้อ ๒๐ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีวิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
          ข้อ ๒๑ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานทำหน้าที่ตามบทบาทในคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งลงนามโดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ แต่รับเบี้ยประชุมได้
          ข้อ ๒๒ มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงค้นคว้าโดยมอบให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามและรับผิดชอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง
          ข้อ ๒๓ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการถือเป็นวาระประจำที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ-จ่าย และสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
          ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาทต่อครั้ง โดยจะต้องเข้าร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง
 
 
หมวดที่ ๔
การบริหารงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
----------------------------
 
          ข้อ ๒๕ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มาจาก
          (๑) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ดีรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของการเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
          (๒) เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
          (๓) เงินสมทบขากุมชนหรือกองทุนชุมชน
          (๔) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
          ข้อ ๒๖ บรรดาเงินรายรับในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้นำส่งเข้าบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา” ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาคง 
          ข้อ ๒๗ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ หรือการรับเงินทางธนาคาร ให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินธนาคารเป็นหลักฐานหรือใช้หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
          ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินและนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดีรับเงิน
          ข้อ ๒๙ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอาจสั่งจ่ายเงินที่ได้รับตามข้อ ๒๗ ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการอนุมัติ ดังนี้ 
 
(๑)     สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีแก่หน่วยบริการในเขตพื้นที่
(๒)      สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น หรือสถานบริการทางเลือกเพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
(๓)     สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรถภาพให้แก่ประชาชนเขตพื้นที่
(๔)     สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าประชุมไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสิบของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย 
ข้อ  ๓๐ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขให้จ่ายได้ดังนี้
(๑)     จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
(๒)     จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๓๑ การจ่ายเงินตามข้อ ๓๐ ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทำได้
ข้อ ๓๒ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยปกติต้องมีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินในสำคัญรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการกำหนด เก็บไว้ให้ตรวจสอบ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินทุนครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน
ข้อ ๓๓ ในการเก็บรักษา ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาคง ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชี “ระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา”
ข้อ ๓๔ การเปิดบัญชี ตามข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ๓ คน มีอำนาจลงนามร่วมกันในการเปิดบัญชี และเบิกจ่ายเงินจากบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารตามจำนวนที่คณะกรรมการอนุมัติ ส่วนการเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีอำนาจ ๒ ใน ๔ คน ที่ร่วมกันลงนามในการเปิดบัญชีเป็นลงนามในการเบิกจ่าย โดยต้องมีประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่ายทุกครั้ง
ข้อ ๓๕ กรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำรองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน 
 
ข้อ ๓๖ อำนาจการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพมีดังนี้
(๑)  ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอนุมัติได้ โดยต้องนำเข้าแจ้งคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
(๒) ในกรณีที่วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้อนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๓๗ การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ถือปฏิบัติ แต่ให้แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก หรือตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพกำหนด
(๒) รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ
(๓) การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ดีรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
(๔) ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการรับเงิน-จ่ายเงินและเงินคงเหลือประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีงบประมาณ
ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอรายงานการเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ทุกไตรมาส ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รูปแบบรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ข้อ ๓๙ การพิจารณางบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ สามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ ๔ ลักษณะ ดังนี้คือ
(๑) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อให้สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า ๖ ปี กลุ่มเด็กโตและเยาวชน อายุตั้งแต่ ๖ ปี     ถึงต่ำกว่า ๒๕ ปีกลุ่มผู้ใหญ่ คือ อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ
(๒) สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น
(๓) การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
(๔) การบริหารกองทุน/พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและอื่นๆ ไม่เกินร้อยละสิบ เช่น เบี้ยประชุม อาหารว่าง/กลางวัน เอกสารการประชุม วัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานแลกเปลี่ยน ความรู้ จ่ายค่าตอบแทนผู้จัดทำรายงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมภายนอก ฯลฯ
ข้อ ๔๐ ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายและติดตามผลการดำเนินงานโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๑) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ จะต้องมีบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพได้ตกลงความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุขนั้นในการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง สำหรับกลุ่มเป้าหมายใด เป็นจำนวนเท่าใด และงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นเท่าไร  
โดยหน่วยบริการจะต้องม


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
วันที่ประกาศ : 2011-06-27

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 กันยายน 2560
การให้บริการของพนักงานส่วนตำบล
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.107.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,249,629


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-971743  Fax : 044-971744
Email : donyai_donyai@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.